FANDOM


K

Idézetek a hűségről

  • Græca fides, nulla fides. (Latin közmondás, jelentése: görög hűség nem hűség.)
  • Sero. Hæc est fides. (Nero utolsó mondata, jelentése: „Túl késő. Ez a hűség.”)
  • Akkor vagyok hűtlen, ha valakihez tartozom, és mégis úgy teszek, mintha idegenek lennénk. (Lewis Benedictus Smedes)
  • Az egészség a legnagyobb ajándék, az elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség a legjobb kapcsolat. (Buddha)
  • Nem az az igazi hős, aki nagy tettekre született, hanem az, aki - a kis dolgok által - hűségből emel pajzsot maga köré. (Paulo Coelho)

Középkori források a hűbériségről

Fulbert chartres-i püspök levele Vilmoshoz, Aquitánia hercegéhez a hűbéri kötelezettségekről

Az aquitánok dicsőséges hercegét, Vilmost üdvözli és imádságának segìtségét kéri Fulbert püspök. Mivel felszólìtottál, hogy ìrjak valamit a hűségeskü lényegéről, a Könyvek tekintélye alapján röviden lejegyeztem Nektek a következőket. Aki urának hűséget eszküszik, ezt a hat dolgot kell mindig emlékezetben tartania: sértetlenség, megbìzhatóság, becsületesség, hasznosság, könnyedség, lehetőség. Sértetlenség, hogy ti. ura testében kár ne essék. Megbìzhatóság, azaz hogy a rábìzott titokkal vagy azokkal az intézkedésekkel kapcsolatban, amelyek ura biztonságát szolgálják, hiba ne legyen. Becsületesség: hogy az igazságszolgáltatás terén vagy más ügyekben, melyek becsületét érintik, kára ne essék. Hasznosság, hogy birtokain kár ne érje. Könnyedség vagy lehetőség, azaz, hogy az a jó dolog, amit ura könnyen megtehetne, ő miatta ne legyen nehézzé; sem az, amit meg lehet tenni, ne váljék lehetetlenné. Méltányos legyen, hogy az, aki a hűségesküt leteszi, ezeket az ártó dolgokat elkerülje, de ezért még a hűbérbirtokokat nem érdemelné meg: mert nem elegendő a rossztól tartózkodni, ha nem teszünk jót is. Mert ha valaki ezt nem teszi, joggal tekintik úgy mint akinek az esküje nem sokat ér; mint ahogyan azt is, akit valami gonosztettben cselekedete vagy beleegyezése révén részesnek találtak, hitszegőnek és esküszegőnek tekintik. Hosszasabban ìrtam volna nektek, ha sok más dolog nem foglalna le, különösen városunk és egyházunk újjáépìtésével kapcsolatban, melyet a minap borzalmas tűzvész pusztìtott el. Bár e csapás miatt lehetetlen, hogy meg ne rendüljünk, azonban az Isten és a Ti segìtségetek reményében mégis megvigasztalódunk.

Forrás: Sz. Jónás Ilona: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Osiris,1999. 136.

Hűbéri eskü (1068)

Itt következik a jegyzőkönyv arról az esküről, amelyet Rajmond-Beranger (Narbonne algrófja), Hercend fia, Bernardnak (Albi és Nimes algrófjának), Renhard fiának tett.

„A jelen órától kezdve a jövőben én, Rajmond, Hercend fia, Bemard algrófot, Renhard fiát csalárdul el nem hagyom sem abban, ami életére vonatkozik, sem abban, ami testének tagjaira vonatkozik, nem fosztom meg őt életétől, fogságba nem ejtem, és egyetlen férfi, sem pedig egyetlen nő ilyet az én tanácsomra el nem követ ellene. Nem veszem el sem városaidat, sem hűbérbirtokaidat, amelyeket most bìrsz és a jövőben segìtségemmel megszerzel… És ha bármely férfi vagy asszony azt tenné, én Rajmond, becsületesen és álnokság nélkül segìtőd leszek, mihelyt te magad személyesen vagy meghatalmazottaid útján felszólìtasz…”


Forrás: Sz. Jónás Ilona: Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. Osiris,1999. 138.

Gábor fegyvernök hexameterje a hűségről

Légy olyan ember, amely nem csalja meg azt, kire esküd!
Egy legyen az, ki urad lesz, s néked az ő szava lesz szent,
Gyermeke néki vagy, és ő lesz te apád, kire hallgatsz,
És mikor más, ha parancsol, mondj neki mindig is ellent!
Légy te az ő keze mindig, csak magadat nehogy elhagyd:
Hogyha olyan szava lenne, s néked olyat, ha parancsol,
Űzi, mi messze az erkölcst, azt ne tegyed te meg egyként!