FANDOM


Pufnyák road sign 2
Coats of arms of None.svg
Név Liarius
Nem

Ismeretlen

Faj

Ismeretlen

Életkor

Ismeretlen

Státusz

Ismeretlen

Kaszt

Krónikás

Pártállás

Rend Rend (feltehetőleg)

Titokzatos krónikás, leginkább a lánglakókról szóló, töredékekben fennmaradt krónikájáról ismert. Művének szavahihetősége erősen kétséges, mindazonáltal az egyetlen általunk ismert forrás több, fontos témáról. Az ő írásaiból kaptunk először hírt a Gressivusokról, műve hiánypótló, kiemelkedően jelentős a különféle lények leírása miatt.

Életéről mindössze annyit tudunk, hogy ifjú korában Progenitosnál tanult, unokaöccsét pedig Gaucusnak hívják, aki hiábavaló kísérletet tett egy pufnyák dal (Csak a méheket nee...) lejegyzésére.

Liarius a lánglakókról

…a Tűz korának népe…

…Hatalmuk kiterjedt a tűz minden formájának uralására, sőt ők maguk is képesek voltak… Liarius egyenesen azt állítja ismert művében, hogy még a Napot is a lánglakók mozgatják az égen, s ha felbőszítik őket, elapasztják fényét s melegét.

…ők ajándékozták az embernek a tüzet. Meglehet, ama nevezetes Prométheusz titán is valójában közülük volt egy. Ám ezt ma már aligha…

…osokat nem építettek, így lakóhelyeikről mindössze annyit tudunk, hogy előszeretettel telepedtek meg a tűzhöz köthető helyeken. Tűzvészek maradékán, vulkánok közelében, sivatagokban számoltak be csoportjaik felbukkanásáról, egy-egy példányuk pedig előfordult szénégetőtelepek, kovácsműhelyek és egyéb nagy kemencék környékén.

…laik, meséik is mind a tűz témája körül szövődnek, így bátran kijelenthetjük, hogy művészetük vajmi kevés…

…minthogy egész létezésüket a tűz uralta – amiképpen ők uralták emezt – maradandót e nép nem alkotott. Emlékük elenyészik, mint pernye a szélben, és senki sem fogja hiányolni őket. Oly sok cs…

…mindeme híresztelések részben igazak is. A lánglakók ősi népe azonban, mely egykor éppenúgy belakta az egész teremtett világot, akárcsak mi, emberek, mára mind egy szálig ki is haltak már.

…egyes bölcsek, akik szerint a lánglakók – aminthogy a Tűz korában tették – most is közöttünk élnek, rejtőzködve és alattomban. Feltehetjük azonban a kérdést: ha így volna, miért nem…

Liarius a sárkányokról

Hosszúszavú Péter király uralkodásának első évében némelyek egy élő sárkányt véltek látni Hollókőtől nyugatra, az erdő fái között, de ezt az állítást nem sikerült hitelt érdemlően bizonyítani.”

Liarius a gressivusokról és Gressiviáról

„Van pedig egy csodálatos teremtmény, amely az örökös innovatio állapotában lévén, igen nehezen kiismerhető még a legtudósabb és legkitartóbb magisterek számára is. Azon kívül, hogy léteznek, voltaképpen nem is tudunk róluk semmi biztosat. Külsejüket, életmódjukat, szokásaikat mindezideig a nemtudás leple fedi. Mibenlétük titkainak kifürkészése nem könnyű, ámde annál nagyobb elismerést adó feladat lehet a becsvágyó magister előtt. […] Laknak pedig a Gressiviának nevezett birodalomban, melynek helye és egyáltalában léte is kérdéses. Mindössze annyi tudható emez országról, hogy a messzi és fagyos északon találtatik.”

Liarius Nagypufnyákiáról

„Nagypuffnyákia a szájhagyomány szerint a legendás puffnyák vezér, Nagy Raganyák és fiai idején jött létre. Raganyák egyesítette a déli és keleti törzsek területeit, majd fiai hozzácsatolták ehhez a nyugatiakat is. Nagy Raganyák kisebbik fia, Hódító Gernyák állítólag még külső területszerző háborúkat is folytatott, így sikerült a mendegúzok rovására tovább terjeszkedie. Hódító Gernyákot, aki az utókortól a Nagyonnagy jelzőt is elnyerte, a puffnyákok egyetlen királyaként tartjuk számon, bár, hogy valóban megkoronázták-e bármi módon, máig vitatott.”

Liarius a Mendegúz Birodalomról

„A mendegúzok, avagy hajdani nevükön mondagézek eredete oly ősi múltba nyúlik vissza, hogy a valós történelmi adatokat már lehetetlen elválasztani a mondák és mesék világától. Ősanyjukként Herboát, a folyóistennőt tisztelték. Első ismert településeik is a Herbon folyó mentén jöttek létre. Kezdetben kicsiny királyság volt csupán a mondagézeké, de a legenda szerint egyik uralkodójuk - akinek neve nem maradt fenn - olyan erőkkel kötött szövetséget, amelyek mérhetetlen hatalmat adtak neki, cserében pedig csupán egy homályos ígéretet kértek, egy majdani szívességről. Az apró királyság ezután varázslatos fejlődésnek indult. A szomszédos népek önként, fegyveres erőszak nélkül vetették alá magukat a mondagéz királyok hatalmának. Az ország területe és hatalma rohamosan gyarapodott, anékül, hogy akár egyetlen csatát is meg kellett volna víniuk ezért. Mendegúzia egyetlen uralkodódinasztia, a Gránitevőkként is ismert Grenritek alatt csaknem megszázszorozta területét, s immár Mendegúz birodalom néven ismerték. A birodalom évszázadokon át a kelet messze leghatalmasabb állama volt ekkoriban. A hagyomány a Máguskirályok Koraként tartja számon ezt az időszakot, mely nagyjából másfélezer évvel ezelőttig tartott.

Akkor újabb fordulat következett be a mendegúzok történetében, melyről azonban szintén keveset tudunk. Mendegúz források szerint egy új és erőszakos nép bukkant fel a birodalom határainál, akik fegyverrel és varázslattal támadtak a békés népre. A renegát Hortius ezzel szemben belső ellentétekről vél tudni, melyek szétszakították a birodalmat. Annyi bizonyos, hogy a mendegúzok hatalma még gyorsabban hanyatlott le, mint ahogyan felemelkedtek. Fél évszázaddal a Máguskirályok Kora után már képtelenek voltak ellenállni az új hatalom, Nagypuffnyákia támadásainak így Hódító Gernyák jókora darabot csatolt saját országához a mendegúz területekből. A Mendegúz birodalom ezután néhány évtized alatt összeomlott. Nevük ugyan előfordul még náhányszáz éven át a krónikákban, de egyre ritkább és egyre megbízhatatlanabb adatokat találhatunk csak róluk. Kijelenthetjük, hogy a mendegúzok végül mintegy ezerkétszáz esztendővel ezelőtt végképp eltűntek a jelentős népek sorából.”

Liarius VI. Marcellus mendegúz királyról

„A gyakran csupán a legendás címén emlegetett Marcellus de genere Grenrit minden bizonnyal a mondagézek egyik leghatalmasabb uralkodója volt. Ennek legkézenfekvőbb bizonyítéka a róla fennmaradt feljegyzések számossága, mely különösképp a más mendegúz uralkodókról való hasonló írások csekély számával összevetve tetszik szembetűnően soknak.

Progenitos mester kalkulációi alapján kijelenthető, hogy a Sárkányölő, Hosszúszavú Péter király uralkodását megelőzően mintegy ezerhatszáz esztendővel uralkodott, mely időszak a Birodalom gyors gyarapodásának ideje volt. Csupán Marcellus uralkodása alatt csaknem meghétszereződött az ország területe. Ám mégsem ez az, amitől Marcellus – ki hatodikként viselte e nevet a mendegúzok királyai között – ismertté vált, és látta el évszázadokra a mendegúz epikus költészetet alapanyaggal. Történt ugyanis, hogy uralkodásának hetedik esztendejében egy sárkány támadt rá Nivenion városára, mely támadás igen felkészületlenül érte a Birodalmat. Formosus eposza szerint, Marcellus király «szívében felelősnek érezve ő önnön magát» egymaga kardot rántott és megküzdött a sárkánnyal. A párharcot számtalanszor megénekelték, a részletek pedig minduntalan az aktuális kordivat szerint alakultak, azonban azt a körülményt illetően egyetértés mutatkozik, hogy a tusa végeztével Marcellus király kardjával átvágta a bestia torkát, és ily módon átitatta kardját tűzmágiával."

Liarius az unikornisokról

„A legújabb tudományos eredmények szerint az unikornis valójában inkább hasonlít a kecskére, semmint a lóra. Termete az utóbbiéra hajaz, és patája is hasított.”

Liarius a pufnyák expanzióról

A puffnyákok valójában sokkal régebben érkeztek a királyság területére, de csak a Hosszúszavú Péter király uralkodását megelőző zavaros időkben bátorodtak fel annyira, hogy komoly veszélyt jelentsenek az útonjárókra.”

Liarius a Breszláv Királyságról

„A breszlávok ősi kultúrájú, és békés nép. Különös játéka a sorsnak, hogy a hagyomány szerint mégis éppen közülük került ki minden idők egyik legrettegettebb haramiája, Worath, a Félszemű, akinek rémtettei az egész Hollókői Királyságban ismertek.”